to lotniczy list przewozowy. Jest wystawiany przez agenta lub spedytora działającego w imieniu przewoźnika i potwierdza zawarcie umowy przewozowej.
(Advise Note) Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie.
Ciągły proces oceny produktów, usług i praktyk, w odniesieniu do najsilniejszych konkurentów lub firm uznawanych za liderów.
(ang. fast-moving consumer goods) produkty szybko zbywalne, produkty szybko rotujące, produkty sprzedawane często i po względnie niskich cenach. Przykładami dóbr z tej branży są artykuły spożywcze, środki czystości, alkohol i papierosy.
jednostka organizacyjna zajmująca się magazynowaniem towarów będących własnością dostawców oraz ich rozdzieleniem do obiorów według określonej dyspozycji właściciela towarów.
obiekt przestrzenie –funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.
(przeładunek kompletacyjny) polega na przemieszczaniu dostawy przez łańcuch dostaw bez składowania w ogniwach pośrednich pomiędzy dostawcą i odbiorcą.
Urządzenie elektroniczne służące do zbierania danych zakodowanych w symbolu kodu kreskowego; przetwarza informację optyczną (np. wydrukowany kod kreskowy) na sygnały elektryczne, które następnie są dekodowane i przekazywane do komputera. Inna nazwa: skaner (scanner).
czytnik odczytujący dane zakodowane w tagu RFID, zbudowany z anteny i kontrolera, który dekoduje, sprawdza, przechowuje dane i przeprowadza komunikację pomiędzy tagiem a systemem informatycznym za pomocą interfejsu bezprzewodowego.
(Declaration of Origin) Oświadczenie dotyczące pochodzenia towarów, złożone w związku z ich eksportem na fakturze lub innym dokumencie, przez wytwórcę, producenta, dostawcę, eksportera lub inną kompetentną osobę.
to zespół urządzeń stanowiących kompleksowe rozwiązanie do załadunku i rozładunku samochodu dostawczego.
czyli jednolity dokument administracyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku importu i exportu towarów z/d krajów trzecich, tj. nie należących do Unii Europejskiej.
Zgłoszenie celne wywozowe W przypadku wywozu pojazdu do kraju spoza Unii Europejskiej należy dokonać zgłoszenia celnego wywozowego oraz sporządzić dokument celny EX.
Jest określeniem dokumentu celnego, używanego podczas transportu pomiędzy jednym a drugim urzędem celnym.
e-commerce ( z ang. handel elektroniczny). Procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji handlowej. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe.
Licencja EPAL- licencja na produkcję palet według europejskich standardów (EUR) wydawana przez European Pallet Association (EPAL).
1. Historyczna nazwa dla określenia światowego Systemu GS1.
2. Skrót od EAN International.
3. Skrót stosowany również do określenia symboliki kodu kreskowego używanej do oznaczania jednostek handlowych, szczególnie produktów detalicznych, zgodnie z zaleceniami tej organizacji.
(Electronic Data Interchange)- transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu. Aby w pełni wykorzystać zalety EDI, uczestnicy kanału logistycznego powinni się komunikować za pośrednictwem komputera. Innymi słowy, efektywne wdrożenie EDI wymaga bezpośredniej komunikacji między systemami komputerowymi, zarówno nabywców jak i sprzedawców produktu.
Służy do oznaczenia jednostki logistycznej w standardowy sposób wg zasad Systemu GS1 dla potrzeb wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Etykieta logistyczna GS1 zawiera zakodowane w kodzie kreskowym (standardowo kod GS1-128) oraz czytelne wzrokowo dane opisujące zawartość każdej jednostki logistycznej. Etykieta logistyczna jednoznacznie identyfikuje każdą jednostkę poprzez indywidualny 18-znakowy numer SSCC.
(Full Container Load) przesyłki konsolidowane w kraju nadania od jednego załadowcy, który wykorzystuje cały kontener, dla dostawy dóbr do jednego odbiorcy.
(ang. First In First Out) – pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi – np. materiał, który jako pierwszy przybył do magazynu, jako pierwszy go opuszcza. System organizacji zapasów zapewniający płynny przepływ produktów i informacji.
Kody QR - to kody dwuwymiarowe (matrycowe), które mogą być nośnikiem dowolnej treści multimedialnej - tekstu, obrazu, dźwięku albo mobilnej strony internetowej. Informacje te można łatwo pobrać i odczytać za pomocą odpowiedniej aplikacji w telefonie komórkowym.
1. Organizacja GS1, złożona z siedziby głównej GS1oraz sieci krajowych organizacji krajowych GS1, która zarządza Systemem GS1. Siedziba główna GS1 (GS1 Head Office) znajduje się w Brukseli, Belgia i w Princeton, USA.
2. Zbiór międzynarodowych standardów ułatwiających m.in. efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw, obejmującymi wszystkie branże, poprzez unikalną identyfikację jednostek handlowych, logistycznych, zasobów, lokalizacji i relacji usługowych, z wykorzystaniem ADC i EDI
System organizacyjny stworzony dla funkcjonowania firmy w sposób wykluczający skażenie lub zanieczyszczenie wyrobów spożywczych, gwarantujący bezpieczeństwo konsumenta przy postępowaniu zgodnie w wymaganiami dotyczącymi danego produktu spożywczego. W logistyce HACCP ma gwarantować bezpieczeństwo magazynowania i dystrybucji wyrobów spożywczych.
Reguły są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2010 jest oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC. Reguły ujęte w Incoterms 2010 podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport i ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (a tym samym zrealizowania dostawy, co jest bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności oraz koszty związane z odprawami celnymi eksportowymi i importowymi.

[Grupa E] – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

- EXW. Ex Works (... named place) – Od zakładu (... określone miejsce). Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność oraz zaangażowanie ze strony sprzedającego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do dalszych czynności ze strony sprzedającego.

[Grupa F] – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu ani ubezpieczenia.

- FCA. Free Carrier (... named place) – Franco przewoźnik (... określone miejsce). Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

- FAS. Free Alongside Ship (... named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (... określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania, jednak bez załadunku towarów na statek. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

- FOB. Free On Board (... named loading port) – Franco statek (... określony port załadunku). Jak w przypadku FCA, jednak punktem przeniesienia kosztów i ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego jest moment przekroczenia burty statku przez towar, sprzedający ponosi też koszty załadunku. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

[Grupa C] – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszty. Sprzedający jest również zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem oraz innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

- CFR. Cost and Freight (... named destination port) – Koszt i fracht (... określony port przeznaczenia). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania), które leżą po stronie kupującego; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego.

- CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie i fracht (... określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Warto zaznaczyć, że Incoterms 2010 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej jedynie w podstawowym zakresie. Zarówno CFR, jak i CIF mogą być używane wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

- CPT. Carriage Paid To (... named destination port) – Przewoźne opłacone do (... określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).

- CIP. Carriage and Insurance Paid to (... named destination port) – Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (... określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).

[Grupa D] – Arrival – Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia.

- DAT (Delivered at Terminal) – dostarczone (... określone miejsce przeznaczenia) Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek).

- DAP (Delivered at Place) – dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego).

- DDP (Delivered Duty Paid) – (... named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (... określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

opłata pobierana przez wszystkich armatorów orz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w portach i w żegludze
- Zbiór wzajemnie zależnych organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu i usługi do nabywcy.
- Droga, którą przebywają towary lub tytuł własności do towarów od dostawcy początkowego do ostatecznego klienta/konsumenta/użytkownika, określona przez charakter stron handlujących, np. hurtownika, detalisty, nabywających kolejno tytuł własności do towarów.
Międzynarodowy celny dokument tranzytowy, wystawiany przez towarzystwo udzielające gwarancji, zatwierdzony przez władze celne, na podstawie którego przewozi się towary -
w większości wypadków zaplombowane przez władze celne - w pojazdach drogowych i kontenerach, zgodnie z wymaganiami konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego transportu towarów na podstawie karnetów TI
Symboliki kodów kreskowych, rekomendowane przez GS1 do stosowania w globalnym łańcuchu dostaw, do których należą: EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, RSS, Symbolika Złożona i Data Matrix, wykorzystujące m.in. identyfikatory GS1. Symboliki kodów kreskowych, zastrzeżone do stosowania wg zasad Systemu GS1 popularnie zwane też globalnymi kodami kreskowymi.
usługa polegająca na mieszaniu towarów z dostarczonych ładunków w zestawy o innej konfiguracji. Konfekcjonowanie najczęściej odbywa się w magazynie, gdzie zasoby są wcześniej składowane, usługa ta jest więc dopełnieniem zasadniczej funkcji magazynów.
Kontener przeznaczony do transportu i magazynowania ładunków drobnicowych. Użycie flexi-tanków lub liner-bagów pozwala na transport materiałów płynnych i sypkich. Wymiary wewnętrzne: Długość: 5.895 m Szerokość: 2.350 m Wysokość: 2.392 m Drzwi: Szerokość: 2.340 m Wysokość: 2.292 m. Pojemność w CMB 33.
Kontener przeznaczony do transportu i magazynowania ładunków drobnicowych. Szczególnie przydatny przy towarach lekkich lub dużych objętościowo. Wymiary wewnętrzne Długość: 12.029 m Szerokość: 2.350 m Wysokość: 2.392 m Drzwi: Szerokość: 2.340 m Wysokość: 2.292 m. Pojemność w CMB 76.
Kontener przeznaczony do transportu i magazynowania ładunków drobnicowych. Szczególnie przydatny przy towarach lekkich lub dużych objętościowo. Długość: 12.056 m Szerokość: 2.347 m Wysokość: 2.684 m Drzwi: Szerokość: 2.320 m Wysokość: 2.570 m. Pojemność w CMB 76.
(Less then Container Load) przesyłki drobnicowe konsolidowane w kraju nadania od kilku różnych załadowców dla jednego odbiorcy w jeden kontener zbiorczy.
jedna z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, której wdrożenie umożliwia dostarczanie klientowi wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie i przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów. Inne stosowane nazwy tej koncepcji to lean manufacturing, lean production, lean six sigma oraz lean sigma. W polskiej literaturze zarządzania najczęściej używa się bezpośredniego tłumaczenia ,,szczupłe zarządzanie".
(ang. produkcja odchudzona) metoda efektywnego zarządzania produkcja zgodna z zasadami filozofii lean management. Celem jest ograniczenie marnotrawstwa, metodą – zarządzanie od surowców po produkt końcowy płynnym przepływem wartości produktu. Oczekiwane korzyści to: wysoka jakość produktu, dostawy na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, redukcja zapasów magazynowych. Pojęcie spopularyzowało się w roku 1990, po wydaniu książki "The Machine That Changed the World", autorstwa Jamesa P. Womacka, Daniela T. Jonesa i Daniela Roosa. Podstawowymi elementami tej metody są:
-standaryzacja 5S
-efektywne zarządzanie sprzętem i maszynami TPM
-definicja wartości dodanej
-definicja i redukcja marnotrawstwa
-przepływ ssący (pull-system)
usługa skierowana do osób indywidualnych i firm umożliwiająca najem małych powierzchni magazynowych ze zróżnicowanym okresem najmu do 1 miesiąca wzwyż.
Dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej.
pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach osoby zainteresowanej lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne.
Na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy VAT w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub lit. C WKC, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Wyżej wymieniony przepis ustawy VAT wprowadził możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym. Inaczej mówiąc, fizycznie podatek VAT należny z tytułu importu towarów – mimo, że jest wykazany w zgłoszeniu celnym, nie jest – w chwili importu – ani płacony, ani zabezpieczany.
to firma świadcząca usługi w zakresie przewozu, składowania i obsługi magazynowej towarów Klienta.
Korzystanie z usług zewnętrznych dostawców. Systematyczne, oparte na długoterminowych porozumieniach, korzystanie z dostaw surowców, komponentów o znacznym stopniu złożoności lub usług spoza firmy. Przyczyną przyjęcia takiego modelu działania może być:
- niewystarczający własny potencjał;
- brak dostępu do nowoczesnych technologii lub know-how;
- strategia przedsiębiorstwa, w której założono taki właśnie model działania.
jednostka naliczania czynszu na wynajem miejsc paletowych w magazynie wyposażonym w regały paletowe.
Potwierdzenie doręczenia
rodzaj posadzki przemysłowej stosowanej w obiektach magazynowych.
projekty typu build-to-suit (BTS) to obiekt magazynowy projektowany i budowany pod dedykowanego odbiorcę. Projekty BTS cechuje dowolność w zakresie:
-lokalizacji
-wielkości powierzchni przemysłowej
-wielkości powierzchni biurowej
-rodzaju współpracy
-funkcji obiektu przemysłowego
konstrukcja budowlana, umożliwiająca zrównanie poziomu podłogi budynku magazynowego lub nawierzchni budowli magazynowej z poziomem podłogi skrzyni ładunkowej środka transportu zewnętrznego w celu ułatwienia prac przeładunkowych.
Konstrukcja budowlana, umożliwiająca zrównanie poziomupodłogi budynku magazynowego lub nawierzchni budowli magazynowej z poziomem podłogi skrzyni ładunkowej środka transportu zewnętrznego w celu ułatwienia prac przeładunkowych.
Podział ze względu na usytuowanie:
- rampa wyniesiona,
- rampa z zagłębioną nawierzchnią dojazdową,
- rampa zewnętrzna,
- rampa wewnętrzna.
Podział ze względu na sposób użytkowania:
- czołowa,
- boczna,
- czołowo-boczna.
wózek wysokiego składowania.
regały magazynowe pozwalające na składowanie towarów aż do wysokości 15metrów. Regały takie są najbardziej popularne w zastosowaniu systemu paletowego co pozwala na bardzo dobre zagospodarowanie nawet najmniejszego magazynu.
to składowanie zapasów w urządzeniach, w których podlegają zamierzonemu przemieszczaniu względem tych urządzeń, przebywając drogę od miejsca umieszczenia do miejsca ich pobrania. Wyróżniamy składowanie: regałowe i na urządzeniach transportu technologicznego.
Wydzielona przestrzeń przeznaczona wyłącznie do kompletacji towarów
Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności operacyjno-technologicznych związanych z przyjęciem towarów do magazynu.
Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności organizacyjno-technicznych związanych z wydaniem i ekspedycją towarów
(Certificate of origin) Dokument wskazujący kraj wyprodukowania towarów. Często wykorzystywany przez służby celne do ustalenia wysokości opłat celnych na towary objęte programami taryfy preferencyjnej albo też wykorzystywany w związku z podlegającym regulacji importem z jakichś konkretnych źródeł
Kod kreskowy jest to kombinacja następujących po sobie jasnych i ciemnych kresek odzwierciedlających ciąg znaków. Znakom tym podporządkowane są pewne informacje. System kodów kreskowych to narzędzie usprawniające pracę w magazynie i podnoszące jej wydajność. Dzięki nim operacje magazynowe, takie jak: przyjęcie z produkcji, wydanie towaru, inwentaryzacja czy kompletacja towarów do wysyłki wykonywane są szybciej, bez błędów i pomyłek, praca w magazynie jest wygodniejsza, a informacja, która jest potrzebna do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest dostępna, precyzyjna i aktualna.
(ang.-Radio Frequency Identification)to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się technik automatycznej identyfikacji. Jej praktyczne wykorzystanie nabrało znacznego przyśpieszenia w ostatnich latach, dzięki ustanowieniu globalnych standardów, poprawieniu efektywności samej technologii oraz obniżeniu kosztów jej wdrażania.
Jest to opłata portowa pobierana w transporcie morskim za zdjęcie kontenera ze statku na plac, z placu na samochód itp.
branża TSL czyli branża zajmująca się transportem, spedycją i logistyką.
przewidywany czas transportu
(ang. Warehouse Management System) Magazynowy System Informatyczny – to program do zarządzania ruchem produktów w magazynie, wykorzystywany w logistyce i służący koordynowaniu prac magazynowych. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.